Psychologicko - psychosomatická poradna

PSYCHOSOMATIcká medicína

Zohlednění psychického stavu pacienta a vlivu jeho sociálního okolí tradičně patřilo k základním východiskům lékařského umění. Prudký rozvoj biomedicínského poznání a biotechnologií od šedesátých let minulého století postupně celosvětově zastínil psychosomatické uvažování a rozvoj psychosomatické medicíny se dostal do pozadí. V posledních desetiletích došlo ve světě k bouřlivému rozvoji neurověd, výzkumu traumatu a vzniku nových interdisciplinárních oblastí poznání, které potvrzují platnost bio-psycho-sociálně-ekologického modelu zdraví a nemoci (Skorunka, 2019; Poněšický, 2021). V řadě zemí EU dnes máme vědecky zakotvenou psychosomatickou medicínu, která poskytuje diferenciální diagnostiku, prevenci a kauzální léčbu funkčních poruch a psychosomatických onemocnění. Zohledňuje somatické, psychické, sociální i duchovní aspekty stonání každého jedince zvlášť. Vzájemnou provázanost všech těchto vrstev přesvědčivě dokládají současné výzkumy v oblasti neurověd, vývojové psychologie a psychologie zdraví (Siegel, 2020).

Cílová skupina

Hlavním kritériem pro zařazení pacienta do psychosomatické péče je způsob jeho stonání a průběh onemocnění. Je nápadný tím, že převážně tělesný příznak, funkční porucha nebo kombinace tělesných a psychických potíží nereagují na obvyklou somatickou léčbu, nález neodpovídá udávaným potížím, i když je pacient dobře somaticky vyšetřen a symptomy trvají více než 3 měsíce. Máme v zásadě dvě možnosti, jak nemocného diagnosticky kvalifikovat (Chromý, 2005): A) Psychické a behaviorální faktory spojené s poruchami nebo nemocemi klasifikovanými jinde (F54) + kód vystihující prezentovanou poruchu Jako hlavní diagnózu použijeme F54 z kapitoly duševních a behaviorálních poruch, která je vyhrazena právě pro psychosomatické stavy (Psychické a behaviorální faktory spojené s poruchami nebo nemocemi klasifikovanými jinde). Jde o tzv. „plusovou“ diagnózu, tj. takovou diagnózu, která by neměla stát samostatně a je pomocí znaménka „+“ spojena s další somatickou diagnózou označenou hvězdičkou. Uváděny bývají tyto příklady: astma F54+J45*, ekzém F54+L25*, vředová choroba žaludku F54+K25* atd. B) Hlavním rysem je opakované uvádění tělesných symptomů se stálými žádostmi o lékařské vyšetření, navzdory opakovaným negativním nálezům a ujišťování lékaře, že příznaky nemají žádný tělesný podklad (MUS). Jestliže existují nějaké tělesné poruchy, pak nevysvětlují povahu a rozsah symptomů nebo tíseň a starosti pacienta. I když začátek a trvání symptomů má úzkou souvislost s nepříjemnými životními událostmi, obtížemi nebo konflikty, obvykle pacient odmítá pokusy diskutovat o možnosti psychologických příčin. Míra porozumění, ať už fyzickým nebo psychologickým příčinám, kterou lze dosáhnout, je často pro pacienta i lékaře frustrující a přinášející jim zklamání (MKN 10, 1992). *****Zdroj: 909 Psychosomatická medicína, autoři MUDr. Vladislav Chvála, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D., Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., MUDr. David Skorunka, Ph.D., MUDr. David Holub, Ph.D.

Nejčastější psychosomatická onemocnění

· F43.1 Posttraumatická porucha · F43.2 Poruchy přizpůsobení, zejména: · F43.28 Jiná porucha přizpůsobení – s psychosomatickými příznaky, · F44 Dissociativní (konverzní poruchy), především: · F44.4-7 Dissociativní poruchy motoriky a citlivosti · F45.0 Somatizační porucha · F45.1 Nediferencovaná somatizační porucha · F45.2 Hypochondrická porucha · F45.3 Somatoformní vegetativní dysfunkce (na pátém místě diagnostického kódu se rozlišuje primárně postižený systém): o F45.30 Srdce a kardiovaskulární systém (zahrnuje: srdeční neurózu, syndrom Da Costaův, neurocirkulační asthenii) o F45.31 Horní gastrointestinální trakt (zahrnuje: žaludeční neurózu, psychogenní aerofagii, škytavku, dyspepsii a pylorospasmus) o F45.32 Dolní gastrointestinální trakt (zahrnuje: psychogenní plynatost, syndrom „dráždivého tračníku“, psychogenní průjem) o F45.33 Respirační systém (zahrnuje: psychogenní formy kašle a hyperventilace) o F45.34 Urogenitální systém (zahrnuje: psychogenní pollakisurii a dysurii) o 45.38 Jiné orgány nebo systémy · F45.4 Přetrvávající somatoformní bolestivá porucha, · F45.8 Jiné somatoformní poruchy · F48.8 Jiné specifikované neurotické poruchy · F50 poruchy příjmu potravy · F51 neorganické poruchy spánku · A na hranicích s psychiatrií také · F32.8 a F33.8 jiná depresivní a jiná rekurentní depresivní porucha – s psychosomatickými příznaky · F41. smíšená úzkostně depresivní porucha zvláště s častými somatickými vegetativními projevy. *******************Zdroj: 909 Psychosomatická medicína, autoři MUDr. Vladislav Chvála, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D., Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., MUDr. David Skorunka, Ph.D., MUDr. David Holub, Ph.D.

V průběhu sezení vám díky řízenému dialogu pomohu rozklíčovat některé možné příčiny vašich somatických obtíží, které pramení z psychických traumat, emočního vypětí nebo dlouhodobé emoční zátěže, psychického teroru z dětství nebo z partnerského vztahu, z psychického tlaku na pracovišti nebo sociální skupině. Psychosomatické obtíže však mohou pramenit i z vlastních sabotujících přesvědčení, převzatých v raném dětství od vlivných blízkých lidí. V takových a podobných případech vám mohou pomoci metody PSYCH-K® nebo Emoční kód® – Více informací zde >>> nebo  zde >>>

 

Objednejte si konzultaci