Nejčastější dotazy

PSYCH-K® lze použít na témeř každou oblast života, kde se cítíme omezení…Ať je to kariéra, sebevědomí, sebeláska, vztahy jakéhokoliv charakteru, smrt a ztráta, porod (příprava na něj i transformace stresu z již proběhlého porodu), úzkost, strach, stres z čehokoli, finanční bloky, odpuštění, přijetí, spiritualita, různé fobie, závislosti, …

Toto je zcela individuální – téma od tématu a člověk od člověka se frekvence sezení mohou lišit. Pro danou záležitost zpravidla postačí jedno sezení. Většinou klienti docházejí opakovaně (1 – 2 x za měsíc, 1 x za čtvrt roku) a řeší si svá témata – dle pocitu a naléhavosti.

Ke změnám dochází buď okamžitě, nebo v průběhu dnů až týdnů. Okamžitě však cítíte určitou změnu ve vnímání dané situace. Velmi také záleží na vaší aktivitě při realizaci kroků akčního plánu (viz níže).
Vaše nové přesvědčení vás bude automaticky vést k odlišnému jednání i myšlení, vyjedete ze zaběhaných kolejí, navnímáte svůj nový postoj i pocity. Změna je trvalá tak dlouho, dokud se nerozhodnete daný program/přesvědčení opět přepsat něčím jiným.

Takto se nazývá proces, při kterém si za asistence facilitátora nahráváte nový program, nové přesvědčení do svého podvědomí.
Tento proces vytváří vyváženou komunikaci mezi oběma hemisférami cerebrálního kortexu, což umožňuje přeprogramování limitujích či jinak omezujících nebo škodlivých přesvědčení na přesvědčení podporující.
Při balancu vzniká stav tzv. „Whole-brain“.

 

Mozkové vlny snímané EEG se podle zaznamenané frekvence rozdělují do následujících skupin: Delta – δ (1–4 Hz), Theta – θ (4–8 Hz), Alfa – α (8–13 Hz), Beta – β (13–30 Hz) a Gama – γ (30–70 Hz). Běžný stav při plném vědomí bývá na frekvenci Beta až Gama, při relaxaci klesá k Alfě.

Whole brain představuje stav tzv. celistvého mozku – propojení obou jeho hemisfér, kdy se mozková frekvence sníží až k Theta vlnám, tj. na 4 – 8 Hz. Je to obdobný stav jako u dětí do věku cca 7 let, kdy je jejich mozek schopen učení s maximálním efektem. Podobně dochází ke stavu frekvence Theta při meditaci, hypnóze nebo chvilku během usínání.

Kvalita vašeho života je doslova otiskem, zrcadlem vašeho podvědomého nastavení. Sami nejlépe víte, kdy a kde se necítíte dobře, šťastní, kde to drhne, která oblast vašeho života ve vás vyvolává bolest, hněv, vztek nebo odpor. S něčím byste chtěli hnout, ale necítíte se dost silní, nebo jste přesvědčeni, že je to nemožné, svazují vás nějaké okolnosti. Možná se opakovaně snažíte, ale výsledky se nedostavují. Avšak přílišná snaha může vyvolávat odpor toho, co chcete změnit.

Podvědomá nastavení nebývají často v souladu s vašimi vědomými tužbami a představami. Je to tím, že drtivou většinu jste si nevědomky „nainstalovali“ od vašeho okolí zejména v raném věku do cca 5 let, a to již od 3. trimestru prenatáního vývoje, a dále pak v průběhu dospívání. Nejen rodiče, sourozenci, škola, kamarádi, ale například i televize do Vás vložili své „pravdy“ a přesvědčení o světě i o Vás samotných, o tom jak reagovat na různé situace i jak zpracovávat své emoce. Rozhodně tedy není třeba se za ně vinit ani stydět, ale nelze vinit ani své blízké, kteří svá nastavení přebírali od svých rodičů. Rozhodně je ale ku prospěchu ta nastavení teď v sobě změnit. Dovolit si přerušit řetězec a žít život, jaký skutečně chcete.

Svalový test nám umožňuje komunikovat přímo s naším podvědomým nastavením. Nejčastěji používáme paži.

Podvědomí řídí také naše motorické funkce v těle – pohyby svalů. Poskytuje tak vestavěné komunikační spojení, běžně označované jako svalové testování, známé také v kineziologii. Svalové testování lze tedy použít ke zjištění souhlasu nebo nesouhlasu našeho podvědomí, příp. nadvědomí, s jakýmkoli tvrzením. Pokud je vaše podvědomé přesvědčení v konfliktu s vyřčeným prohlášením, reaguje jistým druhem stresu, což se projevuje oslabenou reakcí paže. Pokud je v souladu, paže zůstává silná. Vše v PSYCH-K®, od navázání komunikace s podvědomím až po testování nového prohlášení a určení, který balanc je pro provedení konkrétní změny nejlepší, se provádí pomocí svalového testu.

Svalový test má prokazatelně stejnou kvalitu měření jako např. měřič krevního tlaku.
Při on-line sezení probíhá svalové testování skrze facilitátora.

Jedná se o jasné kroky, díky kterým svá nová přesvědčení ukotvíte v hmotném světě – ve vaší realitě.

Tato část probíhá bezprostředně po balancu. Jednoduše řečeno si napíšete nezbytné kroky, které podniknete ve své současné realitě k tomu, abyste i prakticky podpořili svůj záměr zapsaný do podvědomí. Je to důležité zejména proto, že nový záměr je také vyslaný do vašeho kvantového pole, propojeného s vaším nadvědomím. Jak je známo z kvantové fyziky, váše záměřená pozornost je schopna změnit vlnu v částici, což je přesně vaším cílem. Je třeba, abyste manifestaci svého nového přesvědčení šli naproti a podpořili účinky vesmírných zákonů v tom, co jste si zaseli do podvědomí během balancu.

Pokud řešíte např. strach z výšek, nemusíte jít na střechu vysokého domu a hned zkoušet balancovat na okraji… stačí si to v duchu představovat, a již při dalším setkání s výškou se budete cítit odlišně.
Když řešíme odpuštění bývalému partnerovi / partnerce – akční krok může být mu/jí napsat/zavolat/navštívit.
Některé situace/přesvědčení akční plán nevyžadují, ovšem tam, kde je vyžadován, je jeho význam zásadní.

Nepotřebujeme vědět, kdy ani jak naše nežádoucí přesvědčení vzniklo, ani od koho jsme jej přijali.
Ani není nezbytné případné trauma prožívat znovu.
Proces oslavy po každém provedeném balancu.
Je to projev poděkování vesmíru/nadvědomí/našemu podvědomí za vytvořenou změnu a za ochotu spolupracovat.
Odečítání svalového testu
není přenecháno výhradně v zodpovědnosti facilitátora. Ten funguje jako „druhé oči“. Každý klient sám cítí a odečítá své svalové reakce. Je tak zachován plný respekt ke každému člověku a k jeho vnitřní moudrosti.
Každé sezení s certifikovaným facilátorem důsledně dodržuje PSYCH-K® protokol, který mimo jiné zajišťuje kontakt s Vaším Vyšším Já (nadvědomím) a potvrzení, zda žádaná změna je v souladu s vaší duší.

Metoda PSYCH-K® není náhradou lékařského ošetření, ale často ho velmi účinně doplňuje.
Nestanovujeme diagnózy, neléčíme.
Přínos PSYCH-K® je v transformaci limitujících podvědomých přesvědčeních, která mohou mít souvislost s vaší zdravotní záležitostí. Tato přesvědčení obvykle souvisejí s ranými stádii vašeho života a často přetrvávají do dospělosti aniž byste si je uvědomovali. Mohou samozřejmě vznikat i během dospělosti.

Mezi naším tělem, myslí a podvědomím je silná biologická vazba a skrze ni nám může být metoda PSYCH-K® nápomocná. Přestože je nemožné garantovat konkrétní výsledky – vzhledem k individualitě každého člověka – ve naší facilitátorské praxi se denně setkáváme s ohromnými výsledky, a to i každý na sobě.

Až do roku 1997 byl zakladatel Rob Williams jediným člověkem, který PSYCH-K® vyučoval. V současné době již na světě existuje přes 50 certifikovaných a pečlivě vybraných instruktorů. U nás v ČR je to paní Simona Hovadíková, která metodu do země přinesla.
PSYCH-K® není žádným neověřeným a nevyzkoušeným výstřelkem na poli osobnostního růstu a duchovního rozvoje. Existuje a pomáhá již 35 let. Má unikátně zakomponovanou silnou duchovní složku.
Rob se spojil se světově uznávaným evolučním biologem Dr. Brucem Liptonem a společně světu předávají informace o tom, jak nás naše myšlenky ovládají a řídí tím náš život.